La matèria Ciutadania, Política i Dret és una matèria optativa enfocada a facilitar una visió panoràmica del camp d’estudi d’aquests àmbits a partir de l’anàlisi de situacions concretes que tenen implicacions globals i locals, per despertar l’interès en aquests camps de coneixement i fomentar el pensament crític.
S’estructura a partir de tres blocs temàtics, de durada també trimestral. La matèria contempla sabers relatius a tres àmbits que tenen vinculació entre sí. El primer àmbit, relatiu a l’educació per a la ciutadania, pot integrar, entre d’altres, els drets fonamentals i els deures de la ciutadania; el concepte i evolució dels drets humans, les característiques i obligacions estatals en relació als drets humans; el contingut fonamental de les llibertats públiques; així com els mecanismes, interns i internacionals, de garantia i protecció dels drets humans.
Un segon àmbit, centrat en la política, s’ocuparia d’analitzar les diferents formes d’organització de la societat i les formes de govern, posant el focus en l’organització territorial de l’Estat i, de manera especial, de les institucions de govern de Catalunya; el sistema electoral, la participació política i el sistema de partits polítics; així com les polítiques públiques i l’agenda política.
Finalment, un tercer àmbit, sobre Dret, podria abordar els conceptes jurídics fonamentals i les fonts, dimensions i funcions del dret; alguns elements dels ordenaments jurídics estatal i autonòmic i un plantejament introductori a algunes branques del Dret així com els mecanismes de resolució dels problemes jurídics.